Gebruiksvoorwaarden consument

Parapay is een mobiele applicatie (hierna te noemen de ‘Parapay App’), die door consumenten (hierna te noemen ‘Gebruiker(s)’) kan worden gebruikt als een app op een mobiele telefoon in combinatie met een account (hierna te noemen het ‘Gebruikersaccount’). Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen de Gebruiker en Parapay die van toepassing is op het gebruik van de Parapay App. Door de Parapay App te downloaden, te activeren en te gebruiken erkent de Gebruiker deze Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en ermee in te stemmen om daaraan gebonden te zijn. Indien de Gebruiker deze Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Gebruiker het (verdere) gebruik van de Parapay App te staken.

De Parapay App wordt aangeboden door Parapay Group B.V., gevestigd aan de Machineweg 14, 1394 AV Nederhorst den Berg, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64767663. Zie voor meer informatie over de Parapay App: www.parapay.com of neem contact op met: info@parapay.com.

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 29 april 2019.

1. DIENSTEN
1. De Parapay App is een mobiele telefoonapplicatie die kan worden gebruikt om onder meer betalingen te verrichten aan derden, zoals een evenementenorganisatie of winkelier (hierna verder te noemen de “Merchant”).
2. Bij het eerste gebruik van de Parapay App op een specifieke mobiele telefoon dient in de systemen van Parapay een Gebruikersaccount te worden aangemaakt. Alle (persoons)gegevens van de Gebruiker worden daarbij veilig opgeslagen in de Gebruikersaccount en kunnen uitsluitend worden geopend en beheerd via de bijbehorende Parapay App. De Parapay App heeft geen actieve dataverbinding nodig om te kunnen worden gebruikt. Betalingen kunnen ook offline worden verricht.
3. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Gebruiker Parapay door het activeren van de Parapay App specifiek verzoekt om de aangeboden diensten aan de Gebruiker te verlenen, en dat zodoende het herroepingsrecht uit artikel 6:230o BW niet van toepassing is op de activering en het gebruik van de Parapay App.
4. Via de Parapay App kunnen in de toekomst ook aanvullende diensten worden aangeboden, zowel door Parapay als door Merchants. De daarvoor geldende voorwaarden zullen door Parapay aan deze Voorwaarden worden toegevoegd en Parapay zal de Gebruiker op de hoogte brengen van de gewijzigde Voorwaarden.

2. DOWNLOADEN EN ACTIVEREN
1. De Gebruiker zal de Parapay App uitsluitend downloaden uit de Apple App Store of Google Play Store en deze installeren op de mobiele telefoon van de Gebruiker.
2. Om de Parapay App te activeren dient de Gebruiker te beschikken over een smartphone met een Nederlands mobiel nummer, een e-mailadres en een actieve mobiele dataverbinding.
3. Bij het eerste gebruik van de Parapay App op een mobiele telefoon wordt in de systemen van Parapay de bijbehorende Gebruikersaccount aangemaakt waarin de gegevens van de Gebruiker worden opgeslagen. Het verzenden van (persoons)gegevens via de Parapay App geschiedt uitsluitend via een beveiligde verbinding.
4. Tijdens de activering vraagt Parapay de gebruiker mogelijk om:
a. persoonsgegevens waaronder voor- en achternaam, telefoonnummer en leeftijd. Parapay kan deze gegevens verifiëren, bijvoorbeeld door het versturen van een verificatiebericht per SMS of een controle van het e-mailadres via een verificatiemail;
b. toestemming voor het sturen van pushmeldingen, bijvoorbeeld om gebeurtenissen in de Parapay App te initiëren die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de Parapay App;
c. toestemming voor het gebruiken van de huidige locatie van de Gebruiker om diensten van Merchants in de omgeving aan de Gebruiker aan te bieden. De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om deze functionaliteit uit te schakelen door de instellingen voor locatiediensten voor de Parapay App op de betreffende telefoon uit te zetten;
d. een persoonlijke toegangs- en bevestigingscode te kiezen, die de door de Gebruiker kan worden gebruikt om toegang tot de Parapay App te verkrijgen en betalingen te verrichten.
5. De Gebruiker garandeert dat de gegevens die de Gebruiker aan Parapay verstrekt correct zijn. De Gebruiker zal eventuele wijzigingen in deze gegevens direct in de Parapay App doorvoeren. De Gebruiker kan wijzigingen doorvoeren in de Parapay App onder het kopje “Instellingen”.

3. HET GEBRUIK VAN DE PARAPAY APP
1. De Parapay App op de mobiele telefoon van de Gebruiker is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door de Gebruiker zelf worden gebruikt. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zijn inloggegevens, toegangs- of bevestigingscode met derden te delen of derden toegang te verstrekken tot de Parapay App. De Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de Parapay App via de mobiele telefoon van de Gebruiker.
2. Wanneer de Gebruiker de Parapay App gebruikt:
a. dient de Gebruiker de Parapay App uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en altijd in overeenstemming met deze Voorwaarden;
b. mag de Gebruiker uitsluitend betaalverzoeken van Merchants autoriseren met de Parapay App die betrekking hebben op bonafide interacties en transacties;
c. dient de Gebruiker zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
d. mag de Gebruiker de Parapay App niet gebruiken op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden;
e. mag de Gebruiker de Parapay App niet gebruiken om ongevraagde berichten of content, (herhaal)verzoeken of massaverzoeken te delen, andere Gebruikers en Merchants lastig te vallen of te storen;
f. mag de Gebruiker (de beveiliging van) de Parapay App en de systemen van Parapay niet te verstoren, hacken of omzeilen. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan schadelijke code te plaatsen in de Parapay App, of de Parapay App te gebruiken op een wijze waardoor de Parapay App, de systemen van Parapay of de diensten en systemen van derden waarvan Parapay gebruik maakt of de beveiliging daarvan, overbelast, onbereikbaar, beschadigd of onklaar zouden kunnen raken; en
g. mag de Gebruiker geen informatie of (persoons)gegevens verzamelen, sorteren of vergaren vanuit de Parapay App of de systemen van Parapay, of proberen die informatie of (persoons)gegevens te gebruiken voor commercieel of niet-persoonlijk gebruik, zoals marketing- of promotieactiviteiten (SPAM), of voor het delen van deze informatie of (persoons)gegevens met derden.

4. HET AANMAKEN VAN EEN WALLET
1. De Gebruiker van de Parapay App moet ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om een Wallet aan te maken. Indien de Gebruiker minderjarig is, dient de Gebruiker (i) deze Voorwaarden samen met een ouder of voogd te lezen om er zeker van te zijn dat de Gebruiker en de ouder of voogd deze begrijpen, en (ii) toestemming te krijgen van een ouder of voogd voor het gebruik van de Parapay App.
2. Voordat de Gebruiker betalingen kan verrichten via de Parapay App, dient de Gebruiker een digitale portemonnee aan te maken (hierna verder te noemen de ‘Wallet’). De Wallet wordt beheerd door Intersolve Payments B.V. (hierna verder te noemen ‘Intersolve’). Intersolve beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank voor de uitgifte, distributie en terugbetaling van elektronisch geld, waaronder de Wallet van de Gebruiker valt.

5. OPWAARDEREN EN BETALEN
1. Nadat de Gebruiker een Wallet heeft aangemaakt, dient de Gebruiker een betaling aan de Wallet te verrichten (hierna verder te noemen ‘Opwaarderen’). Het bedrag waarmee de Gebruiker de Wallet Opwaardeert, wordt direct aan de Wallet toegevoegd.
2. Nadat de Gebruiker zijn Wallet heeft Opgewaardeerd, kan de Gebruiker betalingen aan Merchants verrichten. Parapay is daarbij slechts een bemiddelaar die de betaling van de Gebruiker aan de Merchant via de Parapay App mogelijk maakt. Parapay maakt echter op geen enkele wijze onderdeel uit van de tussen een Gebruiker en de Merchant gesloten (koop)overeenkomst waarvan de betaling via de Parapay App loopt.
3. Op het moment dat de Gebruiker een betaling aan een Merchant wenst te verrichten, zal de Gebruiker aan de Merchant een QR-code tonen, die door de Merchant moet worden gescand. Vervolgens worden de gegevens van de transactie aan de Gebruiker getoond, waarna de Gebruiker de mogelijkheid heeft om de betaling te verrichten. De Gebruiker kan ervoor kiezen om het verrichten van een betaling te beveiligen met een pincode. In dat geval kan de betaling slechts worden verricht nadat de juiste pincode is ingevoerd.
4. Door het verrichten van een betaling via Parapay App geeft de Gebruiker opdracht aan de beheerder van de Wallet (Intersolve) om het bedrag van zijn Wallet af te boeken en het verschuldigde bedrag aan de Merchant te betalen.
5. Transacties zijn te allen tijde veilig verzekerd voor de Gebruiker en Merchant dankzij de EGI-vergunning van Intersolve. Deze staan onder toezicht van de Nederlandse Bank en AFM.

6. POTJES
1. De Gebruiker kan ook met andere Gebruikers een gezamenlijk tegoed aanmaken voor specifieke doeleinden (hierna verder te noemen: het ‘Potje’). De Gebruiker die het Potje aanmaakt, wordt tevens de beheerder van dat Potje. De beheerder kan betalingen aan Merchants verrichten via het Potje. Door tegoeden aan het Potje toe te voegen, machtigen de Gebruikers de beheerder van het Potje om namens hen betalingen te verrichten, welke betalingen vervolgens in mindering worden gebracht op het tegoed van het Potje.
2. Alleen de beheerder van het Potje heeft de mogelijkheid om een Potje op te heffen. Wanneer de beheerder een Potje opheft, wordt het overgebleven tegoed gedeeld door het aantal Gebruikers en automatisch toegevoegd aan de Wallets van de Gebruikers die hebben deelgenomen aan het Potje. De beheerder besluit altijd zelf of een Potje wordt opgeheven of niet. Parapay kan hierop geen invloed uitoefenen. Parapay kan derhalve niet door Gebruikers worden aangesproken of verzocht om een Potje op te heffen, daarin nog aanwezige tegoeden aan de Wallet van een Gebruiker toe te voegen of enige andere vorm van schadevergoeding, indien de beheerder van het Potje niet meewerkt aan een verzoek van de Gebruiker hiertoe.

7. BESTELLINGEN
1. Via de Parapay App is het – naast het verrichten van betalingen – eveneens mogelijk om bestellingen door te geven aan een Merchant, bijvoorbeeld het bestellen van een consumptie op een terras. Het aanbod kan per Merchant verschillen. Voor een actueel overzicht kan de Gebruiker in de Parapay App kijken. 2. Wanneer de Gebruiker een bestelling bij een Merchant plaatst via de Parapay App, zal deze bestelling automatisch door de Parapay App aan de Merchant worden doorgegeven. De Merchant ontvangt hiervan bericht. Parapay is daarbij slechts bemiddelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Parapay is echter niet verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de bestelling.

8. GESCHILLEN TUSSEN DE GEBRUIKER EN MERCHANT
1. Op het moment dat de Gebruiker een betaling heeft verricht via de Parapay App, kan de Gebruiker deze betaling niet meer intrekken, terugdraaien of ongedaan maken via de Parapay App. Indien de Gebruiker op grond van de overeenkomst met de Merchant een recht op terugbetaling heeft, stemt de Gebruiker ermee in om rechtstreeks contact op te nemen met de Merchant, zodat de transactie kan worden geannuleerd of teruggedraaid en de Merchant aan de Gebruiker een terugbetaling kan doen.
2. Indien tussen de Gebruiker en de Merchant een geschil ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst die zij met elkaar hebben gesloten, dient de Gebruiker zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Merchant. Parapay zal niet als bemiddelaar tussen partijen optreden en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker oploopt als gevolg van een eventuele wanprestatie of onrechtmatige daad van de Merchant jegens de Gebruiker.

9. KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE PARAPAY APP
1. Voor het gebruik van de Parapay App, zoals het verrichten van betalingen en het plaatsen van bestellingen, worden door Parapay geen kosten aan de Gebruiker in rekening gebracht.
2. Indien de Gebruiker in de Wallet aanwezige tegoeden wenst te laten overmaken op een bankrekening van de Gebruiker of een derde, dan brengt Parapay hiervoor een vergoeding aan de Gebruiker in rekening van € 1,00. Deze vergoeding zal door Parapay worden ingehouden op het over te maken bedrag. De hoogte van deze vergoeding en het uiteindelijke restantbedrag dat aan de Gebruiker wordt overgemaakt, zal duidelijk vooraf door Parapay aan de Gebruiker worden gecommuniceerd.
3. Het is mogelijk dat aan de Gebruiker aanvullende kosten in rekening worden gebracht door de telecomaanbieder waar Gebruiker gebruik van maakt, bijvoorbeeld voor het gebruik van een (mobiele) telefoon, dataverkeer, toegang tot netwerk of toegang tot internet. Deze aanvullende kosten lopen buiten Parapay om. Hierop zijn de tarieven en voorwaarden van de betreffende telecomaanbieder van toepassing.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. De Parapay App is een gratis app en wordt verstrekt in de huidige staat (‘as is’). Parapay doet geen toezeggingen en geeft geen garanties voor wat betreft de inhoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de Parapay App, noch voor beveiligingsincidenten bij de verzending van (persoons)gegevens via de Parapay App. Behoudens de aansprakelijkheid op grond van dwingend recht, aanvaardt Parapay geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, en is Parapay in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor welke schade dan ook die de Gebruiker lijdt of kosten die de Gebruiker maakt doordat:
a. de Gebruiker geen toegang kan krijgen tot of geen gebruik kan maken van de Parapay App om welke reden ook, of er een vertraging in het gebruik is;
b. de Wallet of de Parapay App zelf, door Parapay of door Parapay ingeschakelde derden zijn uitgeschakeld of geblokkeerd;
c. een apparaat of software die de Gebruiker gebruikt in combinatie met de Parapay App beschadigd of verminkt is of niet werkt;
d. de Gebruiker inbreuk maakt op deze Voorwaarden of op de rechten van andere personen.
2. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Parapay niet verantwoordelijk is voor de juistheid van informatie die door Merchants in de Parapay App wordt verstrekt.
3. Wanneer de Gebruiker de Parapay App gebruikt om goederen en diensten te kopen, biedt Parapay de Gebruiker slechts een platform voor de betaling en uitwisseling van gegevens voor voltooiing van die transactie. Parapay is niet verantwoordelijk voor de (juiste) uitvoering van de overeenkomst die de Gebruiker met een Merchant aangaat, noch voor de naleving van toepasselijke wetgeving door die Merchant. Indien de Gebruiker een bestelling wenst te annuleren of wijzigen, of een klacht heeft of terugbetaling wenst, dient de Gebruiker contact opnemen met de betreffende Merchant. Parapay is niet aansprakelijk voor gebreken in de goederen en/of diensten die door de Merchant aan de Gebruiker worden geleverd. Indien de Gebruiker een vordering wilt instellen in verband met de door de Merchant geleverde goederen en/of diensten, dient de Gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met de Merchant.
4. Deze bepaling is van toepassing op het downloaden van de Parapay App in de Apple App Store en Google Play. De overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Parapay App wordt aangegaan tussen de Gebruiker en Parapay. Apple, Inc. (“Apple”) noch Google LLC (“Google”) is partij bij deze overeenkomst en heeft geen verplichtingen ten aanzien van de Parapay App. Parapay, niet Apple of Google, is uitsluitend verantwoordelijk voor de Parapay App en de inhoud daarvan zoals omschreven in deze Voorwaarden. Echter, Apple, Google en hun dochterondernemingen zijn derden belanghebbenden bij deze overeenkomst. Door het aangaan van deze overeenkomst, verkrijgen Apple en Google het recht (en worden zij geacht dit recht te hebben aanvaard) om de verplichtingen die voor de Gebruiker uit deze overeenkomst voortvloeien af te dwingen jegens de Gebruiker als een derde belanghebbende bij de overeenkomst. Op deze overeenkomst is Apple’s Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Apps (‘Standaard EULA’) van toepassing voor zover daarvan niet in de overeenkomst of deze Voorwaarden van wordt afgeweken en in het kader waarvan de Gebruiker wordt aangemerkt als de “eindgebruiker”. In geval van strijd tussen de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Apps en de onderhavige overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst.

11. BLOKKEREN, DEACTIVEREN EN BEËINDIGEN VAN DE PARAPAY APP EN GEBRUIKERSACCOUNT
1. In geval van een schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker, alsmede indien Parapay fraude of onrechtmatig gebruik van de Parapay App vermoedt, zal Parapay de toegang tot de Parapay App (tijdelijk) blokkeren waardoor het verdere gebruik van de Parapay App (tijdelijk) onmogelijk is. Parapay zal de blokkade opheffen zodra de schending is weggenomen of een vermoeden van fraude of onrechtmatig gebruik onjuist blijkt te zijn. Parapay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een (tijdelijke) blokkade.
2. Wanneer de Gebruiker zijn/haar mobiele telefoon met daarop de Parapay App vervangt of verliest (bijvoorbeeld door diefstal), dient de Gebruiker zijn/haar Gebruikersaccount onmiddellijk te blokkeren via de Parapay website (www.parapay.com) om ongeautoriseerd gebruik van de Gebruikersaccount te voorkomen.
3. De Gebruiker kan de overeenkomst met Parapay te allen tijde beëindigen door de Gebruikersaccount op te zeggen en de Parapay App van zijn/haar mobiele telefoon te verwijderen.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst met Parapay vindt geen automatische terugbetaling van in de Wallet aanwezige tegoeden plaats. Indien de Gebruiker terugbetaling van in de Wallet aanwezige tegoeden wenst te ontvangen, dient de Gebruiker het tegoed via de Parapay App over te boeken op een bankrekening van de Gebruiker vóór het beëindigen van de overeenkomst met Parapay en vóór het verwijderen van de Parapay App van zijn/haar mobiele telefoon. Aan deze overboeking zijn mogelijk kosten verbonden.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De Parapay App is het exclusieve eigendom van Parapay en alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot de Parapay App komen toe aan Parapay of diens licentiegevers. Alle materialen die Parapay verstrekt in verband met de Parapay App, inclusief maar niet beperkt tot teksten, data, beelden, video’s, logo’s, iconen of html-code, blijft eigendom van Parapay en diens licentiegevers, en eventueel materiaal van derden dat gebruikt wordt in verband met de Parapay App blijft eigendom van die derde of van diens licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt het recht om de Parapay App en materiaal dat de Parapay App bevat te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden en het toepasselijk recht. Elk ander gebruik of aanpassing van dit materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parapay is verboden.
2. De Gebruiker stemt ermee in om Parapay en alle derden waarvan Parapay bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, alsmede alle relaties en werknemers van Parapay te vrijwaren tegen, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en verplichtingen in verband met het gebruik door de Gebruiker van de Parapay App of welke schending dan ook van deze Voorwaarden.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Door de activering en het gebruik van de Parapay App geeft de Gebruiker aan Parapay toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Parapay geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de wijze waarop Parapay de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt, treft de Gebruiker aan in de privacyverklaring van Parapay: www.parapay.com/privacy.

14. WIJZIGINGEN OP DEZE VOORWAARDEN
1. Aangezien Parapay de Parapay App voortdurend verbetert kan het nodig zijn dat Parapay deze Voorwaarden in de toekomst wijzigt. Parapay kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen. Wanneer Parapay deze Voorwaarden wijzigt of vervangt, zal Parapay de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen met behulp van de contactgegevens of in de Parapay App. Bij het eerstvolgende gebruik zullen de nieuwe Voorwaarden verschijnen op het scherm en kan de Gebruiker verplicht worden om deze te lezen en te accepteren voordat de Gebruiker door kan gaan met het gebruik van de Parapay App.
2. Updates van de Parapay App kunnen automatisch worden doorgevoerd of worden uitgegeven via de betreffende app-winkels. Afhankelijk van de update zal de Gebruiker eventueel de Parapay App niet kunnen gebruiken totdat de Gebruiker de nieuwste versie heeft gedownload en eventuele nieuwe Voorwaarden heeft geaccepteerd.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en partijen zullen eventuele geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.
2. Wanneer Parapay nalaat om een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt dit geen afstand van dat recht of die bepaling in. 3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden als nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zal de nietige of niet-afdwingbare voorwaarde of bepaling worden vervangen door een geldige of afdwingbare voorwaarde of bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarde het dichtst benadert, en zullen de overige bepalingen in stand blijven.
4. Parapay heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Parapay en de Gebruiker overdragen aan een aan Parapay gelieerde onderneming. In dat geval zal Parapay de Gebruiker daarvan in kennis stellen met behulp van de contactgegevens of in de Parapay App.

Contact

Vragen en/of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Stuur ons een email  

Stuur ons een email