ALGEMENE VOORWAARDEN PARAPAY GROUP B.V.

TEN BEHOEVE VAN DIENSTEN VERLEEND AAN MERCHANTS
Gevestigd aan de Machineweg 14, 1394 AV Nederhorst den Berg, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64767663

Artikel 1. Definities
1. Merchant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Parapay de Overeenkomst sluit of heeft gesloten op grond waarvan Parapay Diensten aan deze partij levert.
2. Parapay: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Merchant ten aanzien van de levering van Diensten en gebruiker van de onderhavige Voorwaarden.
3. Parapay Platform: de softwareoplossing (bestaande uit onder meer een Android en iOS applicatie (app)) waarmee een Consument door middel van een smartphone kan betalen bij een Merchant en via welk platform de Merchant inzicht kan verkrijgen in verkooptransacties en zijn afnemers.
4. Consument: de natuurlijk persoon die betalingen verricht aan de Merchant via de Parapay App en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die onderwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Parapay en Merchant, waaronder het Parapay Platform en de technische systemen van Parapay dan wel diens leveranciers c.q. ingeschakelde derden.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Parapay en Merchant op grond waarvan Parapay Diensten ten behoeve van Merchant levert.
7. Partijen: Parapay en Merchant gezamenlijk.
8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
9. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt; zowel op papier als elektronisch.
10. Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten, programmatuur of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder www.Parapay.com en alle overige sites die onder de naam van Parapay geregistreerd staan.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Parapay aan of ten behoeve van Merchant.
2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Parapay geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Merchant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Parapay door een derde aan Merchant worden geleverd.
3. Parapay en Merchant wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene in- of verkoopvoorwaarden van Merchant van de hand.
4. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Parapay en Merchant zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
5. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan wel zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien Parapay niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Parapay in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
7. Indien Merchant uit meerdere (rechts)personen bestaat die bij het aangaan van de Overeenkomst gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst.
8. Parapay is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Parapay zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Merchant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Merchant in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Parapay zijn vrijblijvend voor Parapay, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld door Parapay.
2. Parapay verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3. Parapay behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het aangaan van een Overeenkomst van Merchant te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.
4. Aanvullingen en wijzingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4. Duur en opzegging van de Overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur.
2. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Parapay zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.
3. Indien Merchant niet binnen 5 werkdagen een bevestiging overeenkomstig lid 1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Parapay.

Artikel 5. Prijzen en tarieven
1. Alle door Parapay vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Parapay is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Parapay is gerechtigd alle prijsstijgingen bij zijn leveranciers door te berekenen aan Merchant.
4. Alle prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van Parapay zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 6. Diensten
1. Een Overeenkomst tot levering van een Dienst leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Parapay. Parapay verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.
2. Parapay spant zich in, als een goed dienstverlener zorg te dragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Parapay en het internet, de server van Parapay en servers van derden, alsmede de beveiliging van de server van Parapay.
3. Parapay spant zich in de Diensten, waaronder het Parapay Platform, beschikbaar te maken en te houden, onder meer middels de iOS of Android apps en website.
4. Merchant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Parapay, dan wel aan de Consument, dat al het door Merchant aan Parapay verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Merchant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Parapay te laten gebruiken bij de uitvoering van de dienst.
5. Parapay staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. Merchant heeft nimmer recht op onderhoud, aanpassingen of uitbreiding van het Parapay Platform, dan wel andere programmatuur of Diensten.
6. Parapay is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

Artikel 7. Levering, installatie en configuratie van hardware
1. Indien is overeengekomen dat Parapay hardware aan de Merchant zal leveren, zal Parapay de hardware inclusief de daarbij horende gebruikersdocumentatie afleveren aan de Merchant op het tijdstip en de plaats als vermeld in de Overeenkomst. De gebruikersdocumentatie wordt in enkelvoud geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Merchant zelf verantwoordelijk voor de correcte installatie en ingebruikname van de hardware.
2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 3 dagen na voltooiing van de installatie en configuratie of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Parapay niet zorgdraagt voor installatie en configuratie, direct na aflevering.
3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij voltooiing van de installatie en configuratie of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Parapay niet zorgdraagt voor installatie en configuratie, direct bij aflevering, dan wel;
b. indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
c. indien Parapay vóór het einde van de testperiode een melding van een fout ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die in redelijkheid aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de hardware, indien Merchant daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
4. Acceptatie van de hardware en de configuratie daarvan mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de hardware en Diensten van Parapay redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de hardware en/of Diensten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
5. Indien de hardware en configuratie daarvan in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
6. Acceptatie van de hardware en configuratie daarvan op een der wijzen als bedoeld dit artikel heeft tot gevolg dat Parapay ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de levering, installatie en configuratie van de betreffende hardware.
7. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Merchant de hardware, installatie en configuratie in de staat waarin deze zich op het moment van voltooiing van de installatie en configuratie bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Parapay ingevolge de foutherstelregeling.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Parapay geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Parapay tot op het moment dat de Merchant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Parapay uit hoofde van enige met Parapay gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2. Rechten worden in voorkomend geval aan de Merchant steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Merchant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
3. Het is aan de Merchant niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Parapay. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Merchant Parapay hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Merchant zijn overgegaan en zich nog in handen van Parapay bevinden, behoudt Parapay zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Parapay uit welke hoofde dan ook nog jegens de Merchant mocht hebben.
5. De Merchant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Parapay te (doen) houden.
6. De Merchant is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Parapay op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Merchant op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Parapay zulks wenst, door Merchant aan Parapay stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Parapay tegen de Merchant.

Artikel 9. Transacties met Consumenten
1. Het Parapay Platform stelt de Merchant onder meer in staat om een transacties met Consumenten aan te gaan, waarbij tussen de Consument en de Merchant een overeenkomst tot stand komt op grond waarvan de Consument verplicht is een betaling aan de Merchant te verrichten. Betalingen die via het Parapay Platform door een Consument aan de Merchant worden verricht, worden uitgevoerd door Intersolve Payments B.V. (hierna verder te noemen ‘Intersolve’). Intersolve brengt voor de verwerking van betalingen transactiekosten aan Parapay in rekening. Parapay is gerechtigd deze transactiekosten aan de Merchant in rekening te brengen.
2. Parapay maakt geen onderdeel uit van een tussen de Merchant en een Consument gesloten overeenkomst. Parapay treedt  hierbij slechts op als technisch internetplatform via welk platform transacties tussen derden kunnen worden verricht.
3. Op de betalingen door een Consument aan de Merchant zijn de ‘Algemene Voorwaarden Betaaldiensten’ van Intersolve van toepassing. Parapay verstrekt aan de Merchant bij het aangaan van de Overeenkomst een exemplaar van voormelde algemene voorwaarden.
4. Voordat de Consument betalingen kan verrichten via het Parapay Platform, dient de Consument een digitale portemonnee aan te maken (hierna verder te noemen de ‘Wallet’). De Wallet wordt beheerd door Intersolve. Intersolve beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank voor de uitgifte, distributie en terugbetaling van elektronisch geld, waaronder de Wallet van de Consument valt. Transacties tot een bedrag van € 100.000,- zijn hierdoor te allen tijde veilig verzekerd voor de Consument en Merchant dankzij de EGI-vergunning van Intersolve.

Artikel 10. Aanvullende Diensten
1. Naast de mogelijkheid om overeenkomsten met Consumenten aan te gaan en betaling daarvoor te verkrijgen, biedt het Parapay Platform aan de Merchant ook diverse marketing-, advertentie- en analysetools om inzicht in de gegevens van transacties, kopers en de doelgroep te verkrijgen (hierna verder te noemen: de “Aanvullende Diensten”). Voorts biedt Parapay een ‘white label’ variant aan waarbij de Merchant zijn eigen Parapay omgeving kan vormgeven.
2. Indien de Merchant gebruik maakt van de Aanvullende Diensten, is de Merchant hiervoor mogelijk een vergoeding aan Parapay verschuldigd. De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden telkens duidelijk door Parapay in het aanbod vermeld. De verschuldigde vergoedingen voor Aanvullende Diensten worden door Parapay bij de maandelijkse facturatie aan de Merchant in rekening gebracht.

Artikel 11. Gebruiksrecht
1. Merchant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van het Parapay Platform met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen van de Overeenkomst.
2. Het is Merchant niet toegestaan de toegang tot of het gebruik van het Parapay Platform te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde het Parapay Platform uitsluitend ten behoeve van Merchant gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Uitvoeringstermijnen
1. Opgegeven termijnen voor levering door Parapay zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Parapay spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Parapay niet in verzuim. Parapay dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Parapay is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Merchant, zoals het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 13. Facturatie
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door de Merchant aan Parapay verschuldigde bedragen maandelijks achteraf in rekening gebracht door middel van factuur. Parapay is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Parapay aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Parapay behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen.
3. Indien betaling geschiedt door (eenmalige) automatische incasso, dient de Merchant zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening.
4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, indien een (eenmalige) automatische incasso niet kan plaatsvinden vanwege onvoldoende saldo of wanneer de afschrijving door de Merchant wordt gestorneerd, verkeert de Merchant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
5. De Merchant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Parapay maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Merchant. In dat geval is de Merchant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Parapay gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
6. Indien de Merchant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Parapay bevoegd de nakoming van de jegens de Merchant aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van Diensten op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Parapay het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Merchant te twijfelen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Merchant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Parapay en de verplichtingen van de Merchant jegens Parapay onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Merchant uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Parapay heeft, dan ziet de Merchant af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Merchant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14. Wijziging en verhuizing
1. Wijziging van het factuur-, vestigings- of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van de Merchant dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Parapay worden medegedeeld.
2. Bij uitblijven hiervan is Merchant aansprakelijk voor eventuele schade die Merchant of Parapay daardoor lijdt. Merchant ontvangt binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van de wijzigingen. Indien Merchant niet binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Parapay.

Artikel 15. Beschikbaarheid van het Parapay Platform en buitengebruikstelling
1. Parapay stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van het Platform ten doel. Merchant heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien het Platform op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar is.
2. Parapay is gerechtigd de toegang tot het Platform tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Merchant gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud, aanpassing ter verbetering of het oplossen van storingen noodzakelijk is. Parapay zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Merchant kenbaar maken.
3. Het Platform wordt door Parapay aangeboden “as is”. Het is Parapay toegestaan het Platform op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Parapay dit nodig acht. Parapay heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Merchant nodig.
4. Parapay heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien Merchant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Parapay niet nakomt en in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
5. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Merchant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan of indien Parapay toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 16. Ontbinding
1. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn, van minimaal 21 dagen, herstelt.
2. Ontbinding en opzegging ontslaan Merchant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Parapay geleverde Diensten, tenzij Parapay ter zake deze Diensten in verzuim is.
3. Parapay is gerechtigd de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Parapay hierdoor schadeplichtig wordt jegens Merchant, indien:
a. Merchant failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
b. voor Merchant (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
c. Merchant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren; of
d. Parapay redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Merchant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Parapay jegens de Merchant als gevolg van niet nakoming door Parapay van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of voor onrechtmatige daad is per kalenderjaar beperkt tot de vergoeding van de directe schade en zal nooit meer bedragen dan het totaalbedrag van de door de Merchant verschuldigde of voldane bedragen gedurende het kalenderjaar direct voorafgaand aan het voorval waaruit de schade voortvloeit.
2. Parapay aanvaardt enige aansprakelijkheid voor indirecte schade, verlies van exploitatie, productiviteit, reputatie, winsten, contracten, investeringen, tijd, databestanden (inclusief data) of documentatie.
3. Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Parapay onder de Overeenkomst is in ieder geval geen sprake in de volgende gevallen:
a. ongeoorloofde of niet-toegestane indringing door een derde in de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers of servers;
b. inbrenging van een computervirus in de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers;
c. tijdelijke stremming van de communicatieverbinding met de bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte computers of servers.
4. De in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen ontslaat Parapay niet van de verplichting zich in te spannen het naar aanleiding van deze situaties eventueel disfunctioneren van de computers, servers of communicatieverbindingen zo spoedig mogelijk te doen herstellen.
5. Voorts is Parapay niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat er, om wat voor reden dan ook, geen transacties tussen de Merchant en Consumenten kunnen plaatsvinden via het Parapay Platform wegens storingen, gebreken en/of tekortkomingen in het Parapay Platform of de diensten die door Parapay van derden worden betrokken, daaronder mede begrepen de diensten van Intersolve.
6. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Parapay.

Artikel 18. Overmacht
1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Parapay, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Merchant aan Parapay zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Merchant aan Parapay is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden.
2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 19. Klachten
1. Merchant heeft geen enkel recht op aanpassing van de door Parapay geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Diensten zijn ontvangen door Parapay.
3. Merchant dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Parapay in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
4. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
5. Merchant zal alle door Parapay voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Parapay in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6. Een klacht ten aanzien van bepaalde Diensten schort de betalingsverplichting van Merchant ten aanzien van die of andere Diensten nimmer op.
7. Merchant kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de Overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.
8. Indien een klacht gegrond is, zal Parapay trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Merchant aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door Merchant nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Merchant.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Merchant jegens Parapay en de door Parapay bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 20. Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens, in verband met (de onderneming van) Parapay, de Diensten, het Parapay Platform, de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Parapay en Merchant, dan wel die daaruit voortvloeien, (blijven) berusten bij Parapay. De uitvoering van de Overeenkomst of de levering van Diensten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
2. Het is Merchant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, Websites, databestanden, apparatuur, materialen of het Parapay Platform te verwijderen of te wijzigen.
3. Merchant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parapay de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst blijkt.
4. Het is Parapay toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of het Parapay Platform. Indien Parapay door middel van technische bescherming de programmatuur of het Parapay Platform heeft beveiligd, is het Merchant niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 21. Geheimhouding
1. Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de Merchant ontvangen.
2. Informatie zal worden beschouwd als vertrouwelijke informatie, als de Merchant die de informatie verschaft aangeeft, dat deze vertrouwelijk is maar ook in geval de ontvanger van die informatie redelijkerwijze had kunnen weten dat het delen van die informatie met derden de wederpartij zou kunnen schaden.
3. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en aan derden die zij inhuren voor het nakomen van hun verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
4. Partijen zijn niet verplicht geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot informatie die (i) al in het bezit was van de wederpartij op een niet-vertrouwelijke basis, (ii) rechtmatig in het bezit van Partijen is gekomen, of (iii) indien het juridisch of wettelijk verplicht is de informatie aan een gerechtelijke of administratieve autoriteit te verschaffen.

Artikel 22. Vrijwaring
1. Merchant staat ervoor in dat hij in relatie tot de diensten en/of producten die hij aan een Consument levert volledig in overeenstemming handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Voorts staat de Merchant ervoor in dat hij geen inbreuk maakt op de rechten van derden bij het gebruik van het Parapay Platform, zoals maar niet beperkt tot het gebruik (uploaden) van logo’s, teksten, afbeeldingen en informatie bij de white label versie van het Parapay Platform.
3. Merchant vrijwaart Parapay voor alle (rechts)vorderingen, kosten en schade die voor Parapay mochten ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een aanspraak van een derde, waaronder de Consument, in verband met of voortvloeiende uit de niet-nakoming door de Merchant van enige krachtens wet- en regelgeving geldende verplichting en/of in verband met de levering van een dienst en/of product door de Merchant aan een derde.

Artikel 23. Verwerking van persoonsgegevens
1. Indien en voor zover de Merchant persoonsgegevens verwerkt via het Parapay Platform, is de Merchant verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van de wetgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, alsmede de Telecommunicatiewet. Parapay wordt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens aangemerkt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Indien nodig zal Parapay met de Merchant een verwerkersovereenkomst sluiten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
2. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Parapay door de Merchant worden verwerkt, ligt volledig bij de Merchant. De Merchant staat er jegens Parapay voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Merchant vrijwaart Parapay tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 24. Uitsluiting
1. Parapay behoudt zich het recht voor om Merchant direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van het Parapay Platform indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden of de onderhavige Voorwaarden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Merchant gehouden te zijn.
2. Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Parapay om rechtsmaatregelen te nemen of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25. Overdracht van rechten
Parapay is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan Merchant. Merchant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Parapay, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

Artikel 26. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Parapay met Merchant gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Parapay haar statutaire zetel heeft.
3. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan.

 

Contact

Vragen en/of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Stuur ons een email  

Stuur ons een email